Certificering

BEN-voorloper

Hebt u bouwplannen? Gaat u verbouwen? Ga dan voor BEN-bouwen. Een slimme keuze voor de toekomst.

BEN staat voor 'bijna-energieneutraal'. BEN-gebouwen hebben een zeer laag energieverbruik. En de energie die nog nodig is, die haalt uw BEN-woning uit groene energiebronnen.

Vanaf 2021 wordt BEN-bouwen trouwens de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen (zelfs in heel Europa).

BEN - IkBenBVL

BVL denkt vooruit en brengt vandaag al de BEN-principes in de praktijk. Wij vermelden dan ook met trots het officiële BEN-label op deze website voor al onze milieubewuste klanten.

Meer weten? Contacteer ons en wij leggen u alles uit over het BEN-beleid, BEN-woningen, BEN-premies en BEN-kredieten!

BEN - IkBenBVL

Verplichting certificering

Werkzaamheden aan koelinstallaties met ozon(laag)afbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen waarbij er een risico op emissies bestaat, zoals installatie en onderhoud, mogen enkel uitgevoerd worden door een gecertificeerd koeltechnicus die werkt in een gecertificeerd koeltechnisch bedrijf

De certificering van de koeltechnische bedrijven gebeurt volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009 inzake de certificering van koeltechnische bedrijven en hun koeltechnici:

 • eis certificering van het koeltechnisch bedrijf waar de koeltechnicus werkzaam is: via definitie bevoegde koeltechnicus in art. 1.1.2 van titel II van het VLAREM
 • certificeringsvoorwaarden: art. 5 BVR 4 september 2009
 • procedure uitreiking certificaat: art. 6, 7, 8 en 9 BVR 4 september 2009
 • verplichtingen gecertificeerde koeltechnische bedrijven: art. 10 tot en met 12 BVR 4 september 2009
 • schorsing en opheffing certificaat: art. 13 BVR 4 september 2009

Vincotte

Het gecertificeerde koeltechnisch bedrijf moet aan de volgende verplichtingen voldoen (art. 10 tot en met 12 BVR van 4 september 2009): BVL was reeds van in 2008 bij een van de eersten gecerticeerd.

De certificering van de koeltechnische bedrijven gebeurt volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009 inzake de certificering van koeltechnische bedrijven en hun koeltechnici:

 • eis certificering van het koeltechnisch bedrijf waar de koeltechnicus werkzaam is: via definitie bevoegde koeltechnicus in art. 1.1.2 van titel II van het VLAREM
 • minstens één gecertificeerde koeltechnicus in dienst hebben . Bij BVL zjjn ALLE koeltechnici gecertificeerd.
 • aan de afdeling Milieuvergunningen alle inlichtingen en documenten verstrekken die ze vraagt en het materiaal tonen dat gebruikt wordt bij werkzaamheden aan koelinstallaties;
 • erop toezien dat wanneer er leveringen van gefluoreerde broeikasgassen worden aangegaan, het personeel dat daarmee wordt belast, gecertificeerde koeltechnici zijn
 • de afdeling Milieuvergunningen (nieuw venster) binnen een maand op de hoogte brengen van elke wijziging in de gegevens die verband houden met de certificering;
 • zich richten naar de instructies van de afdeling Milieuvergunningen
 • alle werkzaamheden aan koelinstallaties uitvoeren volgens de norm NBN-EN 378 of een gelijkwaardige code van goede praktijk, en daarbij de geldende milieuwetgeving respecteren
 • de nodige maatregelen nemen om lekkage van koelmiddelen te voorkomen of tot een minimum te beperken, en het betrokken personeel inlichten over nieuwe technologieën en nieuwe relevante milieuregelgeving met betrekking tot koeltechniek
 • ervoor zorgen dat bevoegde koeltechnici gedurende hun werkzaamheden aan koelinstallaties beschikken over de nodige en in goede staat verkerende apparatuur
 • gegevens over de uitgevoerde lekkagecontroles en onderhoud (bv. hoeveelheid bijgevuld of afgetapt koelmiddel) bijhouden en noteren in het installatiegebonden logboek
 • bij een te groot relatief lekverlies de eigenaar van de koelinstallatie op de hoogte brengen en maatregelen voorstellen om het probleem te verhelpen
 • de keuringsinstelling voor de (her)keuring toegang verlenen tot de bedrijfszetel
 • aan de keuringsinstelling alle documenten en nuttige gegevens ter beschikking stellen voor controle of aan de certificeringsvoorwaarden en verplichtingen voldaan wordt
 • aan de keuringsinstelling medewerking verlenen bij de keuring en een eventueel plaatsbezoek

Het certificaat voor het koeltechnisch bedrijf is 2 jaar geldig en kan telkens verlengd worden voor 2 jaar indien het bedrijf in de periode van 6 maanden vóór de vervaldatum slaagt voor een actualisatie-examen.

De gecertificeerde koeltechnicus moet aan de volgende verplichtingen voldoen (art. 16 BVR van 4 september 2009):

 • tijdens werkzaamheden aan koelinstallaties de geldende milieuwetgeving respecteren
 • al het mogelijke doen om lekkage van ozon(laag)afbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen te voorkomen of tot een minimum te beperken
 • aan de afdeling Milieuvergunningen alle inlichtingen en documenten verstrekken die ze vraagt en het materiaal tonen dat hij gebruikt bij werkzaamheden aan koelinstallaties
 • de afdeling Milieuvergunningen (nieuw venster) binnen een maand op de hoogte brengen van elke wijziging in de gegevens die verband houden met zijn certificering
 • zich richten naar de instructies van de afdeling Milieuvergunningen

Er worden 4 categorieën van certificaten uitgereikt, afhankelijk van de werkzaamheden die de koeltechnicus uitvoert aan de koelinstallaties: Elke koeltechnieker bij BVL heeft een koeltechnisch certificaat categorie I.

 • categorie I: Een persoon met deze categorie van certificaat mag alle werkzaamheden (installatie, onderhoud, terugwinning, lekkagecontrole) uitvoeren aan alle koelinstallaties, ongeacht de koelmiddelinhoud.
 • categorie II: Een persoon met deze categorie van certificaat mag koelinstallaties installeren, onderhouden of reviseren en ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen terugwinnen als het gaat om koelinstallaties met een nominale koelmiddelinhoud van minder dan 3 kg of, om hermetisch afgesloten systemen die als zodanig zijn gelabeld, met een nominale koelmiddelinhoud van minder dan 6 kg. Ook de wettelijk voorgeschreven lekdichtheidscontroles mogen uitgevoerd worden, op voorwaarde dat daarbij het koelmiddelcircuit dat gefluoreerde broeikasgassen of ozonafbrekende stoffen bevat, niet wordt geopend.
 • categorie III: Een persoon met dit certificaat mag gefluoreerde broeikasgassen uit koelinstallaties terugwinnen als het gaat om koelinstallaties met een nominale koelmiddelinhoud van minder dan 3 kg, of om hermetisch afgesloten systemen die als zodanig zijn gelabeld, met een nominale koelmiddelinhoud van minder dan 6 kg.
 • categorie IV: Een persoon met dit certificaat mag de wettelijk voorgeschreven lekdichtheidscontroles uitvoeren op voorwaarde dat daarbij het koelmiddelcircuit dat gefluoreerde broeikasgassen of ozonafbrekende stoffen bevat, niet wordt geopend.
 • De gecertificeerde koeltechnicus mag alleen de werkzaamheden aan koelinstallaties uitvoeren die vermeld staan op zijn certificaat. Elke koeltechnieker bij BVL heeft een koeltechnisch certificaat categorie I .

Het certificaat voor de koeltechnicus is 5 jaar geldig en kan telkens verlengd worden voor 5 jaar indien de technicus in de periode van 12 maanden vóór de vervaldatum slaagt voor een actualisatie-examen.